fbpx

Algemene Voorwaarden & Privacy

ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1: toepasselijkheid en aanvaarding

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en de uitvoering daarvan door Keukendeurtjes Af Fabriek gedaan aan, of aangegaan met derden, hierna te noemen “wederpartij”. Afwijkingen of aanvullingen van deze voorwaarden en voorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigd door Keukendeurtjes Af Fabriek.

Artikel 2: offertes

 1. We doen niet aan offertes. Keukendeurtjesaffabriek.nl biedt een online calculator waardoor de prijs per product direct online wordt berekend en op de site wordt getoond.
 2. Aanbiedingen (in de vorm van kortingsacties) van Keukendeurtjes Af Fabriek zijn vrijblijvend en gelden alleen zolang de aanbieding op de website voor bezoekers zichtbaar is.
 3. De, in een bestelling opgegeven afmetingen, zijn door de wederpartij zelf op de keukendeurtjesaffabriek.nl ingegeven en daardoor bindend. Een overeenkomst die Keukendeurtjes Af Fabriek bindt komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging door Keukendeurtjes Af Fabriek.
 4. Mondelinge afspraken met Keukendeurtjes Af Fabriek en haar personeel zijn niet bindend. tenzij uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd.

Artikel 3: prijzen

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven zijn alle door Keukendeurtjes Af Fabriek afgegeven prijzen netto contant, zonder korting en inclusief BTW.
 2. Keukendeurtjes Af Fabriek heeft het recht kosten aan de wederpartij in rekening te brengen die ontstaan doordat werkzaamheden door oorzaken buiten haar schuld worden verzwaard, niet normaal, zonder onderbreking of overeenkomstig de uitgebrachte offerte en/of bevestiging kunnen plaatsvinden, of doordat overheidsvoorschriften van kracht worden/zijn welke ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst haar niet bekend waren.

Artikel 4: levertijd en aflevering

 1. Door Keukendeurtjes Af Fabriek opgegeven levertermijnen zijn altijd bij benadering en niet bindend. Overschrijding van deze termijn geeft nimmer aanspraak op schadevergoeding, ook niet na ingebrekestelling door de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Het is Keukendeurtjes Af Fabriek toegestaan de door de wederpartij bestelde goederen en/of werkzaamheden in gedeelten op te leveren.
 3. Op het moment van levering dient de wederpartij de verpakking en de goederen te onderzoeken op eventuele gebreken en/of afwijkingen.
  Keukendeurtjes Af Fabriek wijst externe transporteurs aan die de bestelling bij de wederpartij leveren. Bij akkoordbevinding dient de door deze transporteur overlegde leverbon door de wederpartij te worden ondertekend.
  Bij constatering van gebreken en/of afwijkingen aan de goederen of de verpakking, dienen deze te worden aangetekend cq omschreven op de leverbon alvorens deze wordt ondertekend.
  De wederpartij dient op het moment van constatering, foto’s te maken van de beschadigde verpakking, waarbij één foto tenminste de beschadiging inclusief de adressticker moet bevatten.
  Ontbreekt deze aantekening op de leverbon of kan de wederpartij niet de genoemde foto’s leveren, dan wordt Keukendeurtjes Af Fabriek geacht correct en deugdelijk te hebben geleverd. Keukendeurtjes Af Fabriek is niet verplicht klachten hieromtrent die kenbaar worden gemaakt na ondertekening van de leverbon in behandeling te nemen.
 4. Geconstateerde gebreken en/of afwijkingen dienen, naast de aantekening op de leverbon zoals beschreven in artikel 4.3, binnen 5 werkdagen schriftelijk (per email) te worden gemeld bij Keukendeurtjes Af Fabriek, waarna in onderling overleg wordt bepaald of deze worden opgelost door na- of herlevering.
 5. Het moment van levering wordt bepaald door afgifte van de goederen door Keukendeurtjes Af Fabriek op het door de wederpartij opgegeven leveradres of aan een door Keukendeurtjes Af Fabriek aangewezen externe transporteur. Vanaf dat moment draagt de wederpartij het risico over de goederen. Indien de externe transporteur verantwoordelijk is voor het leveren van de bestelling in een beschadigde verpakking is de wederpartij verantwoordelijk om de actie te ondernemen zoals genoemd in artikel 4.3.

Artikel 5: eigendomsvoorbehoud

 1. Geleverde goederen en/of verrichte werkzaamheden blijven eigendom van Keukendeurtjes Af Fabriek totdat de vordering op de wederpartij uit hoofde van levering volledig is voldaan. Hieronder wordt tevens verstaan een vordering die ontstaat door het niet nakomen van een of meer verplichtingen door de wederpartij jegens Keukendeurtjes Af Fabriek. Zolang de eigendom van geleverde goederen en/of werkzaamheden niet op de wederpartij is overgegaan is het haar niet toegestaan deze te verpanden of enig ander recht daarop te verlenen aan derden.
 2. Op geleverde goederen waarvan de eigendom is overgegaan op de wederpartij maar die zich nog onder haar hoede bevinden behoudt Keukendeurtjes Af Fabriek zich pandrechten voor zoals bedoeld in artikel 3:237 BW, tot meerdere zekerheid van vorderingen die Keukendeurtjes Af Fabriek uit welke hoofde dan ook nog op de wederpartij mocht hebben, anders dan die opgenoemd in artikel 3:92 lid 2 BW.
 3. Keukendeurtjes Af Fabriek is gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te nemen indien:
  de wederpartij tekort schiet in nakoming van haar verplichtingen jegens Keukendeurtjes Af Fabriek, indien er gerede grond bestaat aan te nemen dat zij in nakoming van haar verplichtingen tekort zal gaan schieten, indien op goederen van de wederpartij beslag is gelegd, indien tegen de wederpartij een aanvraag tot surséance of faillissement is ingediend of indien zij zich feitelijk in surséance of staat van faillissement bevindt.

Artikel 6: betaling

 1. Alle bestellingen op KeukendeurtjesAfFabriek.nl worden pas in behandeling genomen nadat deze ook daadwerkelijk zijn betaald. Dat gebeurt automatisch online via een iDealkoppeling.

Artikel 7: garantie

 1. Op door Keukendeurtjes Af Fabriek geleverde laklaminaat-panelen is 5 jaar garantie van toepassing, zijnde de termijn tussen factuurdatum van oorspronkelijke levering en de datum waarop de wederpartij gebreken die onder de garantie vallen schriftelijk heeft gereclameerd bij Keukendeurtjes Af Fabriek. Binnen deze termijn zorgt Keukendeurtjes Af Fabriek voor kosteloze herlevering indien de functionaliteit van het betreffende foliepaneel is aangetast, mits verwerking van het betreffende foliepaneel door de wederpartij op een correcte wijze heeft plaatsgevonden. Vervolg- en montagekosten vallen altijd buiten de garantie.
 2. Indien door Keukendeurtjes Af Fabriek geleverde laklaminaat-panelen door de wederpartij op enigerlei wijze worden bewerkt en/of veranderd waardoor het paneel na deze verandering en/of bewerking afwijkt van de staat waarin het door Keukendeurtjes Af Fabriek werd geleverd, dan vervalt iedere vorm van garantie.
  Op verzoek van Keukendeurtjes Af Fabriek dient de wederpartij het betreffende foliepaneel aan Keukendeurtjes Af Fabriek ter beschikking te stellen zodat zij kan beoordelen of de reclamatie aan de voorwaarden voor garantie voldoet.
 3. Op door Keukendeurtjes Af Fabriek geleverde panelen die zijn vervaardigd met behulp van derden (o.a. DBSpanelen, Acryluxpanelen) en/of goederen die in zijn geheel zijn vervaardigd door derden zijn de garantievoorwaarden van deze derden van toepassing. In dat geval is er sprake van 2 jaar.
 4. Indien er vanuit een marketingactie goederen samen met een bestelling of separaat worden verzonden, om niet worden geleverd, wordt hier geen garantie opgegeven.

Artikel 8: niet toerekenbare tekortkoming

 1. Indien Keukendeurtjes Af Fabriek door een niet toerekenbare tekortkoming niet of niet tijdig in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, dan is zij gerechtigd haar verplichtingen voor de duur van de niet toerekenbare tekortkoming op te schorten en is zij niet in verzuim. Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan alle omstandigheden die een tijdige levering en/of nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst in de weg staan en die buiten de controle of zeggenschap van Keukendeurtjes Af Fabriek liggen. Hieronder wordt ondermeer, doch niet uitsluitend, verstaan: niet of niet tijdige levering aan Keukendeurtjes Af Fabriek door diens leveranciers, pandemie, lockdown, mechanische en andere storingen, werkstaking, ziekte van haar personeel, brand, oproer, atoomkernreactie en oorlog.
 2. Keukendeurtjes Af Fabriek is gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien de uitvoering van de overeenkomst blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan 6 maanden duurt, waarbij geen der partijen recht heeft op vergoeding van door ontbinding geleden of te lijden schade.
 3. De klant is verantwoordelijk voor de keuze van de kleur en Keukendeurtjes Af Fabriek adviseert ten allen tijde om uitsluitend een bestelling te doen op basis van een kleurstaal. Deze zijn gratis op te vragen. Kleuren via beeldschermen, tablets of smartphones verschillen van de werkelijkheid en kunnen nooit als bindend worden beschouwd. Als een klant kan aantonen dat een kleurstaal is aangevraagd, dat er op basis daarvan een bestelling is gedaan en de geleverde kleur komt niet overeen met de kleurstaal, dan treedt artikel 9 in werking.
 4. Indien Keukendeurtjes Af Fabriek haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen dan is zij gerechtigd tot een evenredig deel van de prijs of grondslag van de reeds geleverde goederen en/of verrichte werkzaamheden, alsmede van de gemaakte kosten.

Artikel 9: tekortkoming in goederen en werkzaamheden

 1. Indien door Keukendeurtjes Af Fabriek geleverde goederen of verrichte werkzaamheden tekortkomingen vertonen heeft de wederpartij recht op kosteloos herstel door Keukendeurtjes Af Fabriek middels, naar keuze van Keukendeurtjes Af Fabriek, reparatie, vervanging of heruitvoering.
  Hierbij dient cumulatief aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:
  1. de tekortkoming is het gevolg van een aan Keukendeurtjes Af Fabriek toe te rekenen oorzaak;
  2. de tekortkoming had redelijkerwijs niet geconstateerd kunnen worden op het moment van levering conform artikel 4.;
  3. de tekortkoming is aan het licht getreden binnen drie maanden na levering;
  4. de tekortkoming is binnen 10 werkdagen nadat deze redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden schriftelijk aan Keukendeurtjes Af Fabriek medegedeeld;
  5. eventuele toevoegingen aan of wijzigingen van het geleverde na het moment van levering zijn uitgevoerd door Keukendeurtjes Af Fabriek, of door de wederpartij of een derde met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Keukendeurtjes Af Fabriek;
  6. nakoming dient niet blijvend onmogelijk te zijn;
 2. De bruto kosten van de vervanging, reparatie of heruitvoering door Keukendeurtjes Af Fabriek, zullen in principe nooit hoger mogen zijn dan die van het desbetreffende onderdeel waar de tekortkoming rondom is geconstateerd.
 3. Op verzoek van Keukendeurtjes Af Fabriek dient de wederpartij de volgens artikel 9.1 voor herstel of vervanging in aanmerking komende product naar een door Keukendeurtjes Af Fabriek op te geven adres te zenden.
 4. Bij herstel of vervanging vrijkomende onderdelen worden eigendom van Keukendeurtjes Af Fabriek.

Artikel 10: aansprakelijkheid

 1. Behoudens opzet of grove schuld is Keukendeurtjes Af Fabriek niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade, montage- en andere kosten, middellijke dan wel onmiddellijke, ontstaan aan personen en zaken van de wederpartij of van derden.
 2. Keukendeurtjes Af Fabriek is eveneens niet aansprakelijk in de in artikel 10.1 bedoelde zin voor handelingen van haar ondergeschikten, vertegenwoordigers die als zodanig werkzaam zijn voor Keukendeurtjes Af Fabriek doch niet haar ondergeschikten zijn alsmede andere personen die binnen haar risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen schade, kosten en gevolgschade voortvloeiend uit opzet of grove schuld dezer personen.
 3. Indien Keukendeurtjes Af Fabriek op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van een dergelijk recht ten onrechte is geschiedt, dan is Keukendeurtjes Af Fabriek niet aansprakelijk en niet gebonden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan.In die gevallen waarin Keukendeurtjes Af Fabriek aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde van de betreffende levering.
 4. Indien de aansprakelijkheidsbeperkingen in artikel 10.1 t/m 10.4 tegenover derden geen gelding mochten hebben, dan is de wederpartij gehouden Keukendeurtjes Af Fabriek te vrijwaren en schadeloos te stellen voor aanspraken tot schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, welke derden ten laste van Keukendeurtjes Af Fabriek mochten maken. Zulks in verband met de uitvoering van de overeenkomst tussen wederpartij en Keukendeurtjes Af Fabriek of enig andere daarmee samenhangende overeenkomst.

Artikel 11: ontbinding

 1. Keukendeurtjes Af Fabriek heeft het recht de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien de wederpartij in gebreke blijft, zonder dat hierbij enige
 2. sommatie of ingebrekestelling vereist is. De wederpartij is in gebreke indien zij enige verplichting voortvloeiend uit de overeenkomst niet, niet tijdig en/of niet behoorlijk nakomt. Hierbij geldt onverminderd het recht van Keukendeurtjes Af Fabriek op gehele schadevergoeding, waaronder begrepen schade als gevolg van voortijdige beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 12: overige bepalingen

 1. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn dienen uitsluitend te worden voorgelegd aan de bevoegde rechterlijke instantie in Amsterdam, Nederland.
 2. Op alle door Keukendeurtjes Af Fabriek gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, ook wanneer de wederpartij niet in Nederland kantoor houdt en/of de uitvoering van de overeenkomst niet in Nederland plaats vindt. Indien en voor zover internationale verdragen of Nederlandse uitvoeringswetten van internationale verdragen van toepassing zijn wordt de toepasselijkheid hiervan uitdrukkelijk uitgesloten, voor zover dat mogelijk is en voor zover daarin wordt afgeweken van bepalingen in deze algemene voorwaarden.
 3. Indien ingevolge deze algemene voorwaarden dan wel ingevolge wettelijke bepalingen een ingebrekestelling is vereist, dient deze ingebrekestelling schriftelijk plaats te vinden met een inachtneming van een termijn van 3 weken.
 4. Indien en voor zover een of meer bedingen in deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn en/of in rechte nietig worden verklaard, dan verklaren Keukendeurtjes Af Fabriek en de wederpartij de overige bedingen in deze algemene voorwaarden in stand te willen houden op basis van afspraken die de inhoud van de nietige of nietig verklaarde bedingen zo dicht mogelijk benaderen.
 5. In geval van verschillen tussen de Nederlandstalige tekst van deze algemene voorwaarden en de tekst in een andere taal geldt uitsluitend de Nederlandstalige tekst als authentiek.

Privacybeleid KeukendeurtjesAfFabriek.nl

Wanneer u een bestelling plaatst, dan vragen wij u om uw persoonlijke gegevens. Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. 

31 december 2018

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Persoonlijke gegevens worden door KeukendeurtjesAfFabriek.nl zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

 1. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:
 2. onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 3. onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 4. u eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 5. passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 6. uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

KeukendeurtjesAfFabriek.nl is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken bij de webwinkel https:// KeukendeurtjesAfFabriek.nl en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met KeukendeurtjesAfFabriek.nl.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze correct af te kunnen handelen. Zo zullen wij bijvoorbeeld uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres en naw-gegevens. Wij bewaren deze informatie tot twee jaar nadat uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Contactformulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij uw factuuradres, naw-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

Verstrekken aan derden

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Advertenties

Als wij op onze webwinkel algemene advertenties vertonen, dan houden hiervan geen persoonsgegevens bij. We komen dus ook niet te weten of u deze leuk vindt.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn.

Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel.

Cookies

Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze webwinkel werken dan niet goed meer.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij kunnen uitsluitend gebruikmaken van Google Analytics omdat wij een verwerkersovereenkomst met hem hebben afgesloten gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens vinden wij belangrijk. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

 • U hebt de volgende rechten:
 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het zelf- of laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.